mapa serwisu     EN     RSS

 
   
 

 

 
 
 
 
 
 
 

certyfikat dla

Systemu Zarządzania

wg EN ISO 9001:2015

System HMI / SCADA / MES

 

 

systemy MES > Wizualizacja produkcji SCADA + MES

 

Oferowane przez ASKOM systemy zarządzania produkcją klasy MES dopasowywane są zawsze do możliwości i specyficznych wymagań Klientów. Praktycznie od początku działalności oferujemy na rynku dedykowane rozwiązania MES tworzone „na żądanie” Klienta na podstawie wcześniej przygotowanej specyfikacji wymagań i potrzeb biznesowych lub jako rozszerzenia już posiadanych systemów automatyki SCADA/HMI. Systemy te kierujemy głównie do polskich firm produkcyjnych (choć mamy również wdrożenia w polskich fabrykach światowych koncernów) i wdrażamy je głównie na bazie własnego produktu: systemu Asix (www.asix.com.pl).

 

Asix poza standardową wizualizacją i sterowaniem, realizuje wydajną archiwizację danych, raportowanie i sporządzanie graficznych trendów, zarządzanie alarmami, recepturowanie, wizualizację w Internecie, wielojęzyczność, monitorowanie i śledzenie produkcji. To wszystko dostępne w ramach licencji skalowalnych do wielkości obiektu. Ponad 7000 użytkowanych licencji to imponująca baza, która potwierdza, jak mocny jest Asix, zastosowany z powodzeniem w bardzo wielu wymagających dziedzinach, m.in.:

  • przemyśle spożywczym,

  • przemyśle chemicznym i maszynowym,

  • przemyśle motoryzacyjnym,

  • przemyśle metalurgicznym, energetyce, ciepłownictwie i koksownictwie,

  • obiektach gospodarki komunalnej, budynkach inteligentnych i systemach telemetrycznych,

Asix historycznie rozwijany i oferowany na rynku jako pakiet wizualizacji SCADA / HMI posiada obecnie wiele cech pozwalających na zastosowanie go w typowych aplikacjach realizujących funkcjonalności systemów zarządzania produkcją klasy MES:

 

Archiwizacja danych (Historian)

Szczególnie ważnym narzędziem Asix jest moduł archiwizacji (Historian), który w wydajny sposób gromadzi dane przebiegów analogowych i binarnych. Pojemność archiwum dostępnego on-line na komputerze operatora lub dyspozytora procesu jest ograniczona jedynie wielkością dysku komputera i w praktyce może obejmować historię z wielu lat wstecz. Dane modułu Historiana są podstawą do prezentacji wykresów pomiarów, także bezpośrednio na schematach technologicznych.

 

Program AsTrend - do wyświetlania i przeglądania przebiegów czasowych wybranych zestawów zmiennych - został wyposażony w funkcję tworzenia ad-hoc raportów tabelarycznych dla różnych okresów czasu (zmiana, doba, miesiąc, kwartał, rok, dowolny okres) i odpowiadających im domyślnym przedziałom czasowym (godzina, dzień, miesiąc). Łatwość tworzenia raportów w AsTrend, skądinąd module dla graficznej analizy danych, przekona każdego użytkownika. Po wyborze zmiennych z okna podpowiedzi wystarczy wybrać raportowane wartości w postaci jednego z proponowanych agregatów. Dostępne są m.in. agregaty typu wartość minimalna/maksymalna, wartość początkowa/końcowa, przyrost w przedziale, średnia, całka. Możliwe jest też utworzenie raportu dla zmiennych wyliczanych w oparciu o archiwizowane przebiegi. Dla każdego raportu można swobodnie określić nagłówek i podsumowanie raportu (do pięciu wierszy) a gotowe raporty można drukować i eksportować do plików PDF.

 

Wyliczanie wskaźników OEE

Zadaniem systemów wspomagających zarządzanie produkcją (MES) jest m.in. zapewnienie służbom odpowiedzialnym za operacyjne zarządzanie produkcją i utrzymanie ruchu aktualnej i wiarygodnej informacji o stopniu wykorzystania maszyn i przyczynach przestojów. Pakiet Asix posiada szereg atutów ułatwiających tworzenie zaawansowanych systemów monitorowania wskaźników OEE (ang. Overall Equipment Effectiveness): wydajny Historian, elastyczne środowisko tworzenia raportów oparte o standard Microsoft Reporting Services oraz technologia pozwalającą na bezproblemowe udostępnienie informacji w oknach przeglądarki internetowej. Do tego dochodzi długa lista drajwerów i wsparcie w budowaniu sprzęgów do nawet egzotycznych źródeł danych po to, żeby informacja o produkcji była wiarygodna i niezafałszowana przez ręczne wprowadzanie danych narażone na błędy ludzkie.

 

powiększ >>

 

Monitorowanie zużycia energii

Producenci aby być konkurencyjni na rynku liczą koszty produkcji, więc systemy monitoringu i rozliczania zużycia mediów, szczególnie ujętych we wskaźniku jednostkowego zużycia na produkt, stają się koniecznością nie tylko dla dużych, ale także średnich przedsiębiorstw. Asix wyposażony w długą listę drajwerów komunikacyjnych do liczników energii elektrycznej, liczników gazu, wody i ciepła, przetworników pomiarowych przepływu mediów różnego rodzaju doskonale wspiera zarządzanie zużyciem mediów w zakładach przemysłowych, gospodarce komunalnej, budynkach. Dane z liczników są rejestrowane przez wydajny historian, także z możliwością ściągnięcia post-factum zarejestrowanych stanów, gdy bieżący dostęp do liczników był niemożliwy, co zdarza się w przypadku sieci rozległych. Dane bieżące i historyczne mogą być oczywiście prezentowane na schematach wizualizacji, wykresach, trendach i raportach. Całe bogactwo narzędzi systemu Asix do analizy danych bieżących i historycznych stoi do dyspozycji.

 

Moduł Strażnika Mocy pozwala monitorować bieżące zużycie wybranych mediów (np. energii elektrycznej, gazu) i na podstawie prognozy alarmować z wyprzedzeniem zagrożenie przekroczenia mocy zamówionej, które pociąga za sobą dotkliwe opłaty dodatkowe na rzecz dostawcy energii/gazu. W innym scenariuszu, Moduł Strażnika może nadzorować prawidłową sytuację w procesie produkcyjnym, kontrolując zużycie mocy w stosunku do mocy zadanej wynikającej z prawidłowego jej poziomu dla określonego planu produkcyjnego.

 

powiększ >>

 

Moduł Sydel4Asix umożliwia rozbudowane rozliczanie zużycia mediów energetycznych. Sydel4Asix integruje z systemem Asix oprogramowanie SYDEL Energia opracowane przez firmę Technicon Sp. z o.o. z Gliwic. Jest to wyspecjalizowany moduł z wbudowanymi funkcjami sporządzania bilansów, rozdzielników i raportów, z uwzględnieniem wszystkich możliwych układów taryfowych (w tym z historią zmian taryf cenników), przekrojów czasowych, rodzajowych, własnościowych i lokalizacyjnych. Pozwala tworzyć bilanse, raporty i zestawienia dla danych dostarczanych z systemu Asix. Umożliwia uzupełnianie danych o tzw. odczyty "ręczne" liczników, dane zryczałtowane oraz agregaty wszystkich typów, a także posiada zaimplementowane tablice termodynamiczne.

 

Zarządzanie recepturami i śledzenie procesu produkcji

W standardowym pakiecie Asix dostarczane jest specjalizowane narzędzie obsługi bazy danych - AsBase, które współpracując z serwerem Microsoft SQL Server (także w bezpłatnej wersji Express) pozwala na łatwe aplikowanie receptur, tak w trybie ręcznym jak i automatycznym. Receptury są obsługiwane z użyciem standardowych akcji i obiektów wizualizacyjnych, co sprawia, że operator nie musi uczyć się nowych metod sterowania ani skomplikowanego interfejsu narzędzi bazodanowych.

 

Poza obsługą receptur AsBase oferuje usługę rejestracji w trybie ręcznym lub automatycznym predefiniowanych rekordów danych, zawierających wybrane parametry procesu technologicznego, związane z konkretnym wyrobem lub partią przez unikatowy identyfikator. Umożliwia to realizację funkcji śledzenia przepływu produkcji i tworzenie dokumentacji produkcyjnej pojedynczych produktów lub ich partii. Taka historia produktu często jest wymagana ze względów formalnych dla zapewnienia identyfikowalności produktów i ich jakości, a także jest często podstawą analizy na poziomie zarządzania produkcją.

 

Zarządzanie utrzymaniem ruchu

Pracownicy nadzoru często pracują w systemie dyżurów, kiedy nie muszą przebywać na terenie zakładu. Muszą jednak być niezawodnie i szybko powiadamiani o zaistnieniu nienormalnej pracy systemu, o awariach. Moduł AsAlert umożliwia pełnienie takiej funkcji w inteligentny sposób - listy odbiorców komunikatów alarmowych oraz harmonogram rozsyłania powiadomień zapewniają, że informacja o stanie niebezpiecznym dotrze do właściwej w danym momencie osoby. Komunikaty mogą docierać do adresatów z wykorzystaniem różnych metod przesyłu:

  • w postaci standardowej poczty elektronicznej poprzez Internet i protokół SMTP;

  • w postaci komunikatów SMS do telefonów komórkowych poprzez sieć GSM;

  • w postaci komunikatów do urządzeń końcowych przemysłowego systemu przywoławczo - telefonicznego firmy Ascom.

Zarządzanie zasobami produkcyjnymi

Optymalne wykorzystanie zasobów produkcyjnych wymaga dostępności informacji o zasobach i statystykach ich użycia. Moduł AsService umożliwia rejestrację czasów pracy oraz liczby załączeń urządzeń na podstawie danych pobieranych z aplikacji Asix. Dzięki temu możliwe jest monitorowanie konieczności wykonania czynności konserwacyjno-remontowych, alarmowanie i raportowanie przekroczeń z tym związanych oraz gromadzenie danych technicznych i ewidencyjnych każdego nadzorowanego urządzenia. Podstawą funkcjonowania modułu AsService jest rejestr urządzeń i maszyn, który pozwala na zebranie i odpowiednie pogrupowanie danych nt. wszystkich urządzeń. Wszystkie informacje generowane i przetwarzane w module AsService (stany liczników, czynności eksploatacyjne, historia operacji, itd.) powinny odnosić się do urządzeń wprowadzonych do w/w rejestru. Dla każdego urządzenia istnieje możliwość określenia zestawu dokumentów elektronicznych związanych z jego eksploatacją - takich jak: dokumentacja techniczno-ruchowa, instrukcje obsługi, protokoły badań, schematy technologiczne i inne.

 

powiększ >>

 

Raportowanie

W każdej licencji Asix dostępne są pod szyldem AsRaport narzędzia do projektowania i generowania raportów w oparciu o Microsoft® SQL Server™ Reporting Services. Z punktu widzenia użytkownika oznacza to możliwość swobodnego konstruowania raportów, ich modyfikowania, przeglądania i wykonywania w środowisku Asix. Podkreślamy fakt, że użytkownik aplikacji nie jest ograniczony do wykonywania raportów zaprojektowanych a priori, ale ma pełne możliwości tworzenia nowych raportów w zależności od swoich potrzeb. AsRaport z racji oparcia o Microsoft® SQL Server™ Reporting Services daje możliwość kreowania raportów dostarczających pogłębioną analizę danych obiektowych, pozwalających optymalizować parametry procesów, planować remonty etc. Raporty mogą być generowane automatycznie w oparciu o terminarz czasowy lub na życzenie, przy czym użytkownik może określić najdogodniejszy dla niego format publikacji wyników (PDF, DOC, XLS, HTML, inne). Jeżeli zachodzi taka konieczność, raport może być autoryzowany przez użytkownika poziomu nadzoru przed oficjalnym opublikowaniem dla ogółu adresatów. W kontekście ochrony informacji istotne jest też to, że można kontrolować uprawnienia użytkownika w dostępie do poszczególnych rodzajów raportów.

 

powiększ >>

 

Ponieważ arkusz kalkulacyjny MS Excel jest bardzo popularnym narzędziem inżyniera, trudno sobie wyobrazić system, który nie współpracuje z nim w sposób prosty i naturalny. Z tego względu przygotowano również szablony do szybkiego tworzenia raportów z danych archiwalnych oraz umożliwiające natychmiastowy dostęp do danych bieżących - wystarczy kilka kliknięć myszką, by dane pojawiły się w arkuszu. Pozostaje jedynie wybór zmiennych oraz okresu raportowania - i raport jest gotowy.

 

W zestawie narzędzi raportowych Asix oferuje także system raportów skryptowych tj. możliwości generowania raportów przy pomocy skryptów (VB lub C#), który przeznaczony jest dla prostszych aplikacji, o mniejszych wymaganiach względem postaci i sposobów dystrybucji raportów. Raporty skryptowe nie wymagają instalacji żadnego dodatkowego specjalistycznego oprogramowania, poza programem przeglądarki dokumentów PDF. Dla osób posiadających zaledwie elementarną znajomość skryptów Asix udostępnia wyspecjalizowaną bibliotekę wspierającą skryptowe tworzenie raportów.

 

Udostępnianie danych

Dane produkcyjne surowe i wstępnie przetworzone, dane o zasobach maszynowych są zazwyczaj niezbędne na wyższych poziomach zarządzania przedsiębiorstwem. Specjalizowane oprogramowanie klasy MES i ERP musi być zasilone danymi z poziomu produkcyjnego. Aplikacja Asix jest naturalnym narzędziem do tego celu – posiada wszystkie informacje, dane przetworzone wstępnie oraz wyniki analiz. Asix może takie dane udostępniać z użyciem standardowych mechanizmów OPC / OLE Automation / .Net lub w innym, wybranym formacie. Dzięki takiemu połączeniu dane na wszystkich poziomach są koherentne, ułatwia się też sposób ich automatycznego dostarczania do wyższych poziomów w hierarchii zarządzania firmą.

 

 

 

Asix.Evo 9

pobierz     Format: PDF (61,7 MB)

 

 

 

 

do góry

  

wstecz

 

 
 
 

Created by ASKOM Sp. z o.o. © 2001

Ostatnia modyfikacja: 2018-04-30