mapa serwisu     EN     RSS

 
   
 

 

 
 
 
 
 
 
 

certyfikat dla

Systemu Zarządzania

wg EN ISO 9001:2015

System HMI / SCADA / MES

 

 

systemy MES > Realizacja produkcji MES

 

Obserwując duży potencjał wzrostu na rynku systemów zarządzania produkcją (MES) dla firm produkcyjnych średniej wielkości (rynek SMB), ASKOM rozszerza swoją ofertę produktową wprowadzając w pełni zlokalizowany i dostosowany do polskich warunków system Plant# MES (PlantSharp) izraelskiej firmy Contel ITS www.contel.co.il/en.

 

System Plant# MES jest modułowym rozwiązaniem MES opartym na ogólnodostępnej platformie DNN (DotNetNuke www.dnnsoftware.com), gotowym do wdrożenia przy minimalnym nakładzie pracy związanym z dostosowaniem systemu do potrzeb konkretnego wdrożenia i specyficznych wymagań Klienta. Plant# MES zawiera 10 podstawowych modułów funkcjonalnych: Model Zakładu (Plant Model), Personel (HR), Zmiany (Shifts), Interfejsy (Interfaces), Utrzymanie Ruchu (Maintenance), Wiadomości (News), Raporty (Reports), Dzienniki zdarzeń (Logs), Zarządzanie materiałami (Parts Management) i Zarządzanie zleceniami (Order Setup) oraz 7 modułów opcjonalnych: OEE, Jakość (Quality), Śledzenie produkcji (Track&Trace), Laboratorium (Labs), Receptury (Recipes), Zbiorniki (Silos) i Energia (Energy), które łącznie zapewniają możliwość szybkiego i optymalnego pod względem kosztowym wdrożenia głównych funkcjonalności MES w praktycznie dowolnej branży przemysłowej.

 

 

 

Podstawowe cechy systemu Plant# MES dotyczące wszystkich jego modułów to, m.in.:

 • Konfigurowalny interfejs użytkownika dostosowany do indywidualnych potrzeb Klienta;

 • Elastyczna architektura pozwalająca dostosować system do każdej wielkości zakładu i na potrzeby dowolnej branży przemysłowej;

 • System uprawnień bazujący na rolach pozwalający indywidualnie przydzielać odpowiednie uprawnienia do poszczególnych funkcji systemu;

 • Wbudowany system logowania zdarzeń z możliwością raportowania zdarzeń z dziennika i ich eksportu do innych aplikacji np. MS Excel;

 • Architektura systemu oparta o przeglądarkę www zapewniająca prostą instalację i aktualizacje systemu.

Moduł Plant# OEE (Overall Equipment Effectiveness) pozwala na bieżąco monitorować efektywność wykorzystania maszyn i urządzeń ( zasobów) w zakładzie prezentując w postaci czytelnego wskaźnika skumulowane informacje dotyczące wydajności produkcji, dostępności maszyn i jakości produkowanych wyrobów. Moduł ten pozwala dodatkowo dochodzić przyczyny spadku efektywności produkcji identyfikując źródła przestojów i spadku wydajności oraz powody produkcji braków. Podstawowe funkcje modułu OEE to:

 • Ogólny pogląd na efektywność produkcji w całym zakładzie z możliwością szczegółowego podglądu wybranych obszarów, linii produkcyjnych i pojedynczych maszyn;

 • Konfigurowalne formuły obliczeniowe wskaźnika OEE zgodnie z wymaganiami Klienta;

 • Możliwość analizy OEE w wybranym zakresie czasu z dokładnością do pojedynczej linii produkcyjnej, zmiany, maszyny, zakładu, itd.

Moduł Plant# Quality (QMP) pozwala na gromadzenie w systemie MES bieżących danych jakościowych pochodzących bezpośrednio z produkcji, a co za tym idzie znaczne ograniczenie ewentualnych błędów i strat w procesie produkcji i na etapie pakowania wyrobów. Moduł QMP oferuje możliwość definiowania dowolnych profili jakościowych (dla różnych produktów) zawierających reguły, zgodnie z którymi odpowiednie procedury jakościowe będą dostępne i wymagane na odpowiednich etapach procesu produkcji. Podstawowe funkcje modułu QMP to:

 • Gromadzenie danych jakościowych zarówno wprowadzanych na produkcji ręcznie przez Operatorów jak i danych dostępnych w systemach automatyki i sterownikach PLC;

 • Zbieranie informacji o wprowadzonych w procesie produkcyjnym zmianach i korekcjach jakościowych (istotne szczególnie w farmacji i branżach pokrewnych);

 • Możliwość integracji z zewnętrznym systemem klasy LIMS;

 • Nadzorowanie krok-po-kroku zbierania danych jakościowych z całego procesu produkcji;

 • Ograniczenie strat, odpadów i reworków dzięki rejestracji braków bezpośrednio w czasie ich powstania.

Moduł Plant# Lab (laboratorium) pozwala na wykonywanie i rejestrowanie dowolnych badań laboratoryjnych w odniesieniu do poszczególnych surowców, półproduktów, wyrobów gotowych, produktów konkurencji, a także maszyn i urządzeń oraz dowolnych innych testów jakościowych nie związanych bezpośrednio ze zleceniami produkcyjnymi. Moduł ten oferuje podstawową funkcjonalność charakterystyczną dla systemów klasy LIMS. Podstawowe funkcje modułu laboratoryjnego to:

 • Dostępność wielu prekonfigurowanych profili badań i wsparcie przy tworzeniu nowych profili;

 • Wbudowana obsługa kodów kreskowych;

 • Możliwość definiowana działań korygujących;

 • Wsparcie dla dowolnie definiowanych statusów próbek.

Moduł Plant# Order Setup (przydziału zleceń roboczych) zapewnia podstawową funkcjonalność harmonogramowania zleceń produkcyjnych. Moduł ten zapewnia planistom bieżący wgląd w dostępność zasobów i zdolności produkcyjnych oraz pozwala im ręcznie przydzielać zlecenia produkcyjne i zadania do zasobów. Podstawowe funkcje modułu przydziału zleceń roboczych to:

 • Przydzielanie poszczególnych etapów realizacji zleceń zgodnie z marszrutą (pochodzącą z ERP);

 • Nadzorowanie zdolności produkcyjnych poszczególnych zasobów i ostrzeganie o ich przekroczeniu;

 • Wsparcie dla przydzielania alternatywnych zasobów produkcyjnych;

 • Możliwość podziału zleceń i przydzielania ich do różnych zasobów;

 • Możliwość częściowego planowania (harmonogramowania) zleceń;

 • Przydzielanie zleceń bazując na rolach (funkcjach) systemowych.

Moduł Plant# Scheduling Execution (realizacji harmonogramu) oferuje dynamiczny wykres Gantt’a, który zapewnia planistom bieżący obraz wykorzystania zdolności produkcyjnych oraz plan (harmonogram) na najbliższą przyszłość. Podstawowe funkcje modułu realizacji harmonogramu to:

 • Wsparcie dla wielu scenariuszy „jeżeli - to”;

 • Wbudowana możliwość porównywania bieżącej realizacji z planem;

 • Automatyczne harmonogramowanie w oparciu o zdefiniowane algorytmy (najwcześniejsze rozpoczęcie, niezagrożony termin zakończenia, itd.);

 • Wsparcie dla optymalizacji planów (harmonogramów) na bazie predefiniowanych reguł;

 • Możliwość zdefiniowania wielu kalendarzy dla każdego zasobu;

 •  Wsparcie dla zasobów alternatywnych.

Moduł Plant# Tracking & Tracing (śledzenia produkcji) zapewnia możliwość śledzenia każdego fizycznego obiektu wykorzystywanego w procesie produkcyjnym. Moduł ten umożliwia przygotowanie pełnej genealogii dla każdego zarejestrowanego wyrobu i zlecenia produkcyjnego. Podstawowe funkcje modułu śledzenia produkcji to:

 • Przejrzysty i intuicyjny interfejs użytkownika prezentujący genealogię wstecz od produktów do surowców;

 •  Możliwość zaprezentowania planowanej marszruty produkcyjnej od etapu zużywania surowców aż do końca poprzez wszystkie kolejne etapy produkcji;

 • Możliwość rejestrowania i śledzenia numerów partii dostawców.

Moduł Plant# Recipe (receptury) zapewnia bardzo mocno rozbudowane możliwości definiowania i zarządzania recepturami produktów. Podstawowe funkcje modułu recepturowego to:

 • Możliwość definiowania całego procesu produkcji biorąc pod uwagę materiały zawarte w recepturze (BOM) i operacje wykonywane na każdym etapie produkcyjnym;

 • Możliwość prostego zarządzania danymi podstawowymi materiałów i zleceniami;

 • Możliwość częściowego lub całkowitego zastąpienia funkcjonalności zarządzania recepturami w ERP;

 • Dzięki zastosowanej strukturze danych możliwość bardzo prostego i wygodnego ich konfigurowania.

Moduł Plant# Maintenance Management (utrzymanie ruchu) zapewnia podstawowe funkcje związane z utrzymaniem ruchu i umożliwia alarmowanie właściwego personelu w przypadku wystąpienia awarii. Podstawowe funkcje modułu utrzymania ruchu to:

 • Wysyłanie alarmów przy pomocy poczty elektronicznej (email) i wiadomości tekstowych (SMS);

 • Śledzenie każdej awarii od momentu jej wystąpienia aż do jej usunięcia;

 • Rejestrowanie czasu dla każdego zdarzenia,

Moduł Plant# Internal Messaging Tool (komunikacji wewnętrznej) oferuje proste narzędzie do wewnątrzzakładowej komunikacji pomiędzy kierownictwem i operatorami na produkcji. Podstawowe funkcje modułu komunikacji wewnętrznej to:

 • Możliwość komunikacji bezpośredniej pomiędzy stanowiskami pracy (przesyłanie informacji z jednego stanowiska komputerowego MES na dowolne inne);

 • Możliwość rozgłaszania komunikatów (od kierownictwa do operatorów);

 • Możliwość automatycznej konwersji komunikatów na wiadomości email lub SMS z wykorzystaniem predefiniowanych warunków;

 • System komunikacji bazujący na rolach (funkcjach) systemowych.

Moduły wbudowane Plant# Plant Model (model zakładu), User Management (zarządzanie użytkownikami) i Integration Tools (narzędzia do integracji) zapewniają podstawę do działania systemu i wykorzystywane są one podczas wdrażania nowego systemu MES lub jego dodatkowych modułów funkcjonalnych oraz podczas typowych prac administracyjnych.

 • Moduł Plant Model zapewnia możliwość zdefiniowania w systemie hierarchicznego modelu zakładu produkcyjnego w postaci rozwijalnego drzewa zgodnie z wymogami przemysłowej normy ISA-95.

 • Moduł User Management zapewnia możliwość zarządzania użytkownikami w modelu bazującym na rolach (funkcjach), umożliwia przydzielanie uprawnień dla ról do poszczególnych funkcji programu, ekranów interfejsu użytkownika oraz wybranych obszarów, linii produkcyjnych, maszyn i urządzeń,

 • Moduł Integration Tools zapewnia możliwość zdefiniowania interfejsów wymiany danych z innymi systemami informatycznymi np. SAP ERP; system posiada gotowe narzędzia do integracji z SAP poprzez pliki iDoc oraz wspiera integrację z innymi systemami poprzez takie technologie jak usługi sieciowe (web services), pliki XML lub CSV, widoki bazy danych i wiele innych.

System Plant# MES w zakresie zbierania danych bezpośrednio z systemów automatyki i sterowników PLC opiera się na dwukierunkowej komunikacji z wykorzystaniem najnowszej specyfikacji protokołu OPC-UA (Unified Architecture). W typowych zastosowaniach do zbierania danych z warstwy systemów automatyki wykorzystywane jest własne rozwiązanie ASKOM oparte na systemie SCADA Asix posiadającym wbudowany moduł Historiana (archiwizacji danych) oraz moduł komunikacyjny Asix Connect oferujący m.in. funkcjonalność serwera OPC.

 

Moduł raportowy Plant# Report Engine oparty jest podobnie jak w przypadku systemu Asix na standardowym rozwiązaniu MS SQL Server Reporting Services. Zapewnia on możliwość przygotowywania raportów zarówno ręcznie na żądanie użytkownika (ad-hoc) jak i w pełni automatycznie na bazie predefiniowanych harmonogramów (np. raporty zmianowe, dobowe, itp.). Dzięki wykorzystaniu w obu współpracujących systemach Plant# MES i Asix wspólnego systemu raportowego w typowych zastosowaniach możliwe jest przygotowywanie dla użytkowników spójnych raportów prezentujących zarówno informacje dotyczące przebiegu produkcji i kontroli jakości pochodzące systemu MES jak i dane obiektowe dotyczące przebiegu samego procesu zarejestrowane w module Historian systemu Asix.

 

Przykładowe ekrany użytkownika systemu Plant# MES w wersji Standard 2014:

 

Rys. Ekran startowy - podsumowanie linii.

powiększ >>

 

Rys. Linia produkcyjna.

powiększ >>

 

Rys. Plan - kontrola jakości - zlecenie.

powiększ >>

 

Rys. Podgląd silosów.

powiększ >>

 

 

Rys. Podgląd wydziałów.

powiększ >>

 

Rys. Próbki laboratoryjne.

powiększ >>

 

Rys. Szczegóły zlecenia.

powiększ >>

 

Rys. Ustawianie zleceń.

powiększ >>

 

 

 

PlantSharp MES

pobierz     Format: PDF (6,60 MB)

 

 

do góry

  

wstecz

 

 
 
 

Created by ASKOM Sp. z o.o. © 2001

Ostatnia modyfikacja: 2018-04-30